از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام هیئت دواران هفتمین جشنوارۀ تئارتر خیابانی ارس

درخشش
با اعلام هیئت دواران هفتمین جشنوارۀ تئارتر خیابانی ارس

درخشش " مش کاظم حلبی " از استان البرز

کسب عناوین تقدیر بازیگری کودک، برگزیدۀ بهترین بازیگری مرد، تقدیر بازیگری مرد و کاندید بهترین کارگردانی از هفتمین جشنوارۀ تئاتر خیابانی ارس توسط نمایش مش کاظم حلبی ...