از تاریخ
 تا تاریخ
 
در جشن اردیبهشت تئاتر از فعالین تئاتر استان تقدیر شد

تپش نبض تئاتر البرز در روزهای دشوار کرونایی
در جشن اردیبهشت تئاتر از فعالین تئاتر استان تقدیر شد

تپش نبض تئاتر البرز در روزهای دشوار کرونایی

با وجود کرونا نبض تئاتر هنوز می‌زند و این نوید دهنده روزهای خوبی برای تئاتر استان در روزهای کرونا و پس از آن است و در این راستا از هنرمندان تئاتر استان البرز در جشن ...