•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نقد نمایش دریا زدگی به کارگردانی مسعود بیگلری وسید محمد رضا مرتضوی

درهم شکستن موقعیت ابسورد وتراژیک «خطوط من ذهنین»
  نقد نمایش دریا زدگی به کارگردانی مسعود بیگلری وسید محمد رضا مرتضوی

  درهم شکستن موقعیت ابسورد وتراژیک «خطوط من ذهنین»

  ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : نمایش دریازدگی واجد رگه هایی از ابسورد است موقعیتی که نمایش ایجاد می کند نیز مترتب همین معنا است . ابسورد در اصل به معنای فاقد هماهنگی ...